ผู้บริหารโรงเรียน


นายฐานันดร์  ไบรนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รับรหัสผ่าน
 


  

      เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
   -  เล่ม 1 : แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   -  เล่ม 2 : การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   -  เล่ม 3 : แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   -  เล่ม 4 : การจัดระบบบริหาร และสารสนเทศภายในสถานศึกษา
   -  เล่ม 5 : การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
   -  เล่ม 6 : การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   -  เล่ม 7 : การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
   -  เล่ม 8 : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   -  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปี 2661)
 
   -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ประกาศ 11 ตุลาคม 2559)
   -  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ฉบับปี่ 2559)
   -  คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปี 2559)
 
                              ปีการศึกษา 2564                            
 -  รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 
 
 
 
 
          ปีการศึกษา 2563          
   -  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   -  คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐาน
   -  แผนปฏิบัติการประจำปี
   -  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย

      --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

      --> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

     --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

      --> การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

      --> การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    -  เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    -  รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 
 
 
           ปีการศึกษา 2557              
    -  รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
    -  เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
            ปีการศึกษา 2558            
   -  ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
   -  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   -  คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐาน
   -  แผนปฏิบัติการประจำปี

   -  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย

      --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

      --> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

     --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

      --> การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

      --> การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   -  เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

   -  รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

   -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 - 2560)

   -  รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

การทำความดี
กก
     ปี     ปีการศึกษา 2559          
   -  ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
   -  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   -  คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐาน
   -  แผนปฏิบัติการประจำปี

   -  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย

      --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

      --> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

     --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

      --> การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

      --> การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      --> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   -  เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   -  รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   -  รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 - 2560)
      -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 - 2560) ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560
 


 

 

  

Google

 

 

 

 
Online:  2
Visits:  584,504
Today:  384
PageView/Month:  4,452