ผู้บริหารโรงเรียน


นายฐานันดร์  ไบรนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รับรหัสผ่าน
 


  

เอกสารสำหรับครู

 


  ส่งงานฝ่ายวิชาการ  

    - โครงการ ปีการศึกษา 2562 

  - กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 (ใบเสนอ/คำสั่งแต่งตั้ง/ใบสรุป)

  - ร่องรอยกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

 


  จดหมายจากทางโรงเรียน (คำสั่งพื้นฐาน)  
   - นำร่อง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้

 


   แบบฟอร์มต่างๆ   
   - แบบฟอร์มการวิเคราะห์เนื้อหา
   - แบบฟอร์มการกำหนดชั่วโมงเรียนและเนื้อหาที่สอน
   - แบบฟอร์มการพิมพ์หน้าปกกิจกรรม 60 
   - แบบฟอร์มรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเล่มใหญ่ (ส่วนหน้า)
   - แบบฟอร์มรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเล่มใหญ่ (ส่วนใน)

   - แบบฟอร์มรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเล่มใหญ่ (ส่วนปก)
   - แบบฟอร์มสรุปผลการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

   - แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้รวมพลัง 5 ขั้นตอน (Word)
   - แบบฟอร์มกิจกรรมตามโครงการ

   - แบบฟอร์มคำสั่งโครงการ

   - แบบฟอร์มรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 61 

   - แบบฟอร์มรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

   

   หัวใบงานต่างๆ   
   - หัวใบงานคำศัพท์ภาษาไทย 
   - หัวใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
   - หัวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
   - หัวใบงานการเรียน summer 60 
   - หัวใบงานเปิดภาคเรียน (แบบ1)
   - หัวใบงานเปิดภาคเรียน (แบบ2)
   - หัวใบงานการบ้านปิดภาคเรียน 1-2561


   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

   คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน  
   - ประถมศึกษาปีที่ 1
   - ประถมศึกษาปีที่ 2
   - ประถมศึกษาปีที่ 3
   - ประถมศึกษาปีที่ 4
   - ประถมศึกษาปีที่ 5
   - ประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

   ฟอนต์ตัวหนังสือ  
   - THSarabunIT (ปกติ)
   - THSarabunIT๙ (เลขไทย) 

 

   เอกสารใบงานครู  

  ชั้นเรียน
งานปฐมวัย อ.1
อ.2  อ.3
ภาษาไทย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
คณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
สุขศึกษา พลศึกษา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ศิลปะ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ภาษาต่างประเทศ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6


  

Google

 

 

 

 
Online:  3
Visits:  584,505
Today:  385
PageView/Month:  4,453